Интерни документи

Финансијски план за 2022 годину

Завршни рачун 2021

Дванаестомесечни извештај 2021

Finansijski plan 2021

Odluka o dopuni plana javnih nabavki

Plan nabavki 2021

Квартални извештај – деветомесечни обрачун 2021

Квартални извештај – шестомесечни обрачун 2021

Квартални извештај – тромесечни обрачун 2021

Анализа анкете о задовољству запослених

Анализа анкете о задовољству корисника услуга

Pravilnik o blizem uredjivanju planiranja nabavki, sprovodjenja postupaka nabavki i pracenja izvrsenja ugovora o nabavkama

Финансијски план за 2020 годину

Финансијски план за 2021 годину

Јавни оглас немедицински радници

Завршни рачун 2020

Завршни рачун 2019

Завршни рачун 2018

Анализа анкета о задовољству корисника услуга

Анализа анкете о задовољству запосленик

Записник о испитивању задовољства корисника услуга

Записник о испитивању задовољства запослених

Изјава о мисији и визији

Пословни кодекс

Програм рада и развоја 2019

Систематизација 2018.

Измене и допуне систематизације 1

Измене систематизације 2

Правилиник о изменама 3

Измене и допуне систематизације 4

Измене и допуне систематизације 5

Измене систематизације 6

Статут Специјалне болнице

Стратешки план

Информатор о раду 2019

Правилник о кућном реду

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

Стратегија за хигијену руку у Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања ,,Др Бројивоје Гњатић,, Стари Сланкамен

Стратегија управљања ризиком у Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања Др Боривоје Гњатић Стари Сланкамен