Правно кадровско

Анализа анкете о задовољству запослених

Анализа анкете о задовољству корисника услуга

Pravilnik o blizem uredjivanju planiranja nabavki, sprovodjenja postupaka nabavki i pracenja izvrsenja ugovora o nabavkama

Записник о испитивању задовољства корисника услуга

Записник о испитивању задовољства запослених

Изјава о мисији и визији

Пословни кодекс

Систематизација 2018.

Измене и допуне систематизације 1

Измене систематизације 2

Правилиник о изменама 3

Измене и допуне систематизације 4

Измене и допуне систематизације 5

Измене систематизације 6

Статут Специјалне болнице

Правилник о кућном реду

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Правилник о кућном реду

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

Стратегија за хигијену руку у Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања ,,Др Бројивоје Гњатић,, Стари Сланкамен

Стратегија управљања ризиком у Специјалној болници за неуролошка обољења и посттрауматска стања Др Боривоје Гњатић Стари Сланкамен