Terapijske mogućnosti

INDIKACIJE: – stanje nakon moždanog udara, povrede glave i mozga nakon neurohirurškog lečenja tumora mozga i kičmene moždine – neurološka oboljenja centralnog motornog neurona (MS, ALS …) – oštećenja perifernog motornog neurona – stanja posle povrede kičmenog stuba sa oštećenjem kičmene moždine – stanja posle povrede koštano – zglobnog sistema – degenerativni reumatizam – zglobni i vanzglobni – zapaljenska reumatska oboljenja u mirnoj fazi

KINEZITERAPIJA-individualni program (prilagodjen stepenu oštećenja funkcionalnog statusa i opštem stanju bolesnika)

HIDROTERAPIJA-bazen, habarth kada,hidromasažne kade, četvoroćelijske lokalne kupke, hidrogalvanske struje.

1

TERMOTERAPIJA-parafin, krioterapija, peloid

FOTOTERAPIJA-IR, UR, laseroterapija, bioptron lampa

MAGNETOTERAPIJA– niskofrekventno magnetno polje

ELEKTROTERAPIJA– jednosmernim strujama, GA, DD, eksponencijalne struje,,Tens Naizmenične struje IFS-srednjefrekventne struje, visokofrekventne struje – KTD

LASEROTERAPIJA – UZ

LOGOPED– sprovodjenjem dijagnostičnog testiranja procenjuje se vrsta i stepen oštećenja sposobnosti za verbalnu komunikaciju pisanje i čitanje i u skladu sa rezultatima planira se i sprovodi program logopedske rehabilitacije. Kod dece se sprovodi dijagnostičke i terapije razvojnih govornih poremećaja; dislalija, disfazija, disgrafija, disleksija.

DIJAGNOSTIKA: RTG, LABORATORIJA (hematološka – biohemijska), EKG

RADNA TERAPIJA

Podrazumeva poboljšanje snage, opsega i izdržljivosti pokreta, vraćanje finih pokreta i koordinacije, resocijalizaciju bolesnika, a putem funkcionalne, rekreacione i okupacione terapije.
Radni terapeut obavlja poslove rehabilitacije bolesnika manuelnim, kreativnim, bibliografskim, umetničkim, socijalnim, rekreativnim, edukativnim i drugim tehnikama koje se koriste u terapiji radom. U planiranju terapijskih procedura kod pacijenata sa moždanim oštećenjima radni terapeut posebno sarađuje sa neuropsihologom.

KONSULTATIVNA SLUŽBA:

  • ORTOPED
  • UROLOG
  • INTERNISTA
  • NEUROPSIHIJATAR
  • NEUROHIRURG