Indikacije:
- stanja nakon CVI, kraniocerebralnih povreda, operacija TU mozga i kiиmene moћdine
- neuroloљkih oboljenja (sclerozis multiplex) i druga oboljenja centralnog motornog neurona)
- oљteжenja perifernog motornog neurona
- stanja posle traume kiиmenog stuba sa oљteжenjem kiиmene moћdine i rehabilitacijom urirarnog trakta
- stanje posle povreda koљtano-zglobalnog sistema
- zapaljenski rumatizam u mirnoj fazi
- degerativni reutizam (zgloboni i vanzglobni)

TERAPIJSKE MOGUЖNOSTI
- HIDROTERAPIJA: terapijski bazen sa mineralnom vodom (hipotermna slana, sumporna, jodna voda) sa podvodnom masaћom
- HABARTH kada za individualni hidrokinezi program
- ИETVOROЖELIJSKE LOKALNE KUPKE sa glvanskom strujom
- TERMOTERAPIJA (parafin i krioterapija)
- FOTOTERAPIJA (IR, UV)
- BIOTRON TH
- ELEKTROTERAPIJA GA struje IF, DD, KTD, UZ, eksponencijalne struje, klasiиna elektrostimulacija, funkcionalna elektrostimulacija TENS
- MAGNETO TH: niskofrekventivno magnetno polje
- LASEROTERAPIJA
- AKUPUNKTURA
- RADNA TERAPIJA
- LOGOPEDSKI TRETMAN - veћbe po trijaћnom testu artikulacije, program u skladu sa oљteжenjem govornih poremeжaja
- PSIHOLOЉKA OBRADA

DIJAGNOSTIKA: RTG, LABORATORIJA (hematoloљka - biohemijska), EKG

KONSULTATIVNA SLUЋBA:
- ORTOPED
- UROLOG
- INTERNISTA
- NEUROPSIHIJATAR
- NEUROHIRURG